Dansk  /  Deutsch

Vedtægter for Den Danske Klub i Liechtenstein

Art. 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Den Danske Klub Liechtenstein, den er en forening i henhold til Art. 246 ff af Liechtensteinsk Civillov (PGR). Hjemstedet er Vaduz, og adressen bestemmes af bestyrelsen.

Art. 2 Formål og virksomhed

Klubbens formål er at fremme sammenholdet blandt danskere bosiddende i Liechtenstein og omegn samt udvide kendskabet til Danmark blandt interesserede og søge kontakt med lignende klubber rundt i landet. Der afholdes tre møder årligt. Foreningen har intet politisk og konfessionelt formål.

Art. 3 Medlemskab

Medlemskab kan opnås af enhver dansker og andre, der viser interesse for Danmark og danskeforhold. Som æresmedlemmer kan optages personer, der ved en særlig indsats for foreningen har gjort sig fortjent hertil.

Art. 4 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales for det løbende år. Medlemmers børn har gratis medlemskab, indtil de når myndighedsalderen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige, idet foreningen overfor tredjemand alene hæfter med sin formue.

Art. 5 Ind- og udmeldelse

Indmeldelse kan ske ved henvendelsen til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt. Udmeldelse kan ske til månedens udgang ved skriftlighenvendelse til klubbens bestyrelse. Al forfalden kontingent skal være indbetalt, inden udmeldelse kan ske. Indbetalt kontingent godtgøres ikke.

Art. 6 Udelukkelse

Bestyrelsen kan med simpelt flertal ekskludere et medlem, når det skønnes, at medlemmet modarbejder klubbens formål og virksomhed eller er i restance med årskontingentet. Inden for en frist af én måned fra eksklusionens meddelelse overfor medlemmet, kan dette, såfremt eksklusionenfindes uberettiget, skriftligt anmode bestyrelsen om at forelægge spørgsmålet for den første ordinæreeller ekstraordinære generalforsamling, der med simpelt flertal endeligt afgør eksklusionens gyldighed.

Art. 7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højst besluttende myndighed i alle anliggender. På generalforsamlingenfastsættes klubbens regler, og kun den kan give, fortolke, forandre eller ophæve klubbens vedtægter. Generalforsamlingen afholdes én gang om året i første kvartal og skal indvarsles skriftligt med angivelse af dagsordenen til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingens dagsorden omfatter følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af sidste års protokol
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning
 5. Décharge af bestyrelsen
 6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant
 7. Udnævnelse af æresmedlemmer
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i klubbens vedtægter kan kun ske, såfremt mindst 50% af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og mindst 2/3 af disse stemmer for. Kan dette stemmeflertal ikke opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er gældende. Andre forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret ved godkendelse af formandens, kassererens og revisorernes beretning og heller ikke ved décharge af bestyrelsen.

Art. 8 Bestyrelsen/revisorer

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling (Art. 7) blandt medlemmerne for en 1-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger 1 revisorer for en 1-årig periode. Revisoren kan genvælges.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede eller skriftligt tiltræder de trufne beslutninger. Ved stemmelighed er den fungerende formandsstemme afgørende. Bestyrelsesmøde afholdes efter indkaldelse af formanden eller den stedfortrædende formand.

Art. 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som under Art. 7 og kan afholdes efter bestyrelsensbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/4 af medlemmerne. Indvarslingen skal finde sted senest 5 uger efter, at formanden har modtaget opfordring herom.

Art. 10 Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses ved en generalforsamling med stemmer herfor fra 3/4 af klubbensmedlemmer. Forinden afstemningen herom finder sted, tages bestemmelse om, på hvilken mådebestyrelsen bør afhænde klubbens eventuelle formue. Formuen skal anvendes til velgørende formål og/eller til fordel for andre danske klubber i Schweiz. Regnskabet skal ved en eventuel opløsning af klubben tilstilles hvert enkelt medlem skriftligt.

Vaduz, 24. september 2004


Statuten für Dänischer Verein im Fürstentum Liechtenstein / Den Danske Klub i Liechtenstein

Art. 1 Name und Sitz

Unter dem Namen “Dänischer Verein im Fürstentum Liechtenstein / Den Danske Klub Liechtenstein” besteht ein Verein gemäss 246 ff des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes (PGR). Der Sitz des Vereins ist Vaduz, die Postadresse wird durch den Vorstand bestimmt.

Art. 2 Zweck und Tätigkeit

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Zusammengehörigkeit der in Liechtenstein undUmgebung wohnhaften Dänen. Die Vermittlung weiterer Kenntnisse über Land und Leute inDänemark an interessierte Kreise, sowie die Kontaktpflege mit ähnlichen Vereinigungen in derSchweiz und Liechtenstein. Es werden jährlich 3 Veranstaltungen abgehalten. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Art. 3 Mitgliedschaft

Mitglied werden können alle Dänen sowie andere Personen, welche sich für Dänemark und die dänische Lebensweise interessieren. Ehrenmitglied kann werden, wer sich für den Verein inbesonderer Weise verdient gemacht hat. Ehrenmitglieder bezahlen keinen Mitgliederbeitrag.

Art. 4 Finanzen

Die jährlichen Mitgliederbeiträge werden an der ordentlichen GV festgelegt und sind für das laufendeJahr zu entrichten. Kinder von Mitgliedern bezahlen bis zur Volljährigkeit keinen Mitgliederbeitrag. DasVereinsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Für die Verbindlichkeiten des Vereinshaftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Die persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.

Art. 5 Ein- und Austritt

Der Eintritt erfolgt durch Antrag bei einem Vorstandsmitglied. Die Mitgliedschaft beginnt nachBezahlung des Mitgliederbeitrags. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand und nach Bezahlen allfälliger Beitragsschulden. Bereits bezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet.

Art. 6 Ausschluss

Der Vorstand kann mit einfachem Stimmen mehr ein Mitglied ausschliessen, welches die Interessendes Vereins schädigt oder den Mitgliederbeitrag nicht bezahlt. Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Ausschlusses beim Vorstand schriftlich Rekurse inreichen. Bei Vorliegen eines Rekurses muss an der nächsten Generalversammlung mit einfachem Stimmenmehr endgültig über den Ausschluss abgestimmt werden.

Art. 7 Generalversammlung (GV)

Die Generalversammlung ist oberstes Organ des Vereins. Neufassung, Änderungen, Übersetzung und Ausserkraftsetzung der Statuten können nur durch die GV erfolgen. Die GV hat jährlich im erstenQuartal stattzufinden. Die Mitglieder sind schriftlich, mindestens 3 Wochen im voraus, unter Angabe der Traktanden durch den Vorstand einzuladen.

Die Generalversammlung umfasst folgende Traktanden:

 1. Wahl des Tagespräsidenten
 2. Genehmigung des Protokolls der letzten GV
 3. Jahresbericht des Präsidenten
 4. Kassenbericht und Revisionsbericht
 5. Décharge des Vorstandes
 6. Wahl des Präsidenten, der übrigen Vorstandsmitglieder, des Revisors
 7. Ernennung von Ehrenmitgliedern
 8. Festsetzung des Mitgliederbeitrags
 9. Anträge
 10. Verschiedenes

Anträge, welche an einer GV zur Behandlung gelangen sollen, müssen spätestens 14 Tage vorher schriftlich im Besitz des Vorstandes sein. Statutenänderungen können nur beschlossen werden, wenn mindestens 50% der Mitgliederanwesend sind oder sich schriftlich durch Vollmacht vertreten lassen und mindestens 2/3 davon zustimmen. Falls diese Stimmenmehrheit nicht erreicht wird, ist eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, an welcher das einfache Stimmenmehr gilt. Für Abstimmungen über andere Vorschläge zählt das einfache Stimmenmehr. Bei Genehmigung von Jahres-, Kassen- und Revisionsberichten sowie bei Déchargeerteilung haben die Vorstandsmitglieder kein Stimmrecht.

Art. 8 Vorstand/Revisoren

Der Vorstand setzt sich aus mindestens 5 und maximal 7 Mitgliedern zusammen, welche an der ordentlichen GV (Art. 7) unter den Vereinsmitgliedern für ein Jahr gewählt werden und wieder wählbar sind. Der Präsident wird durch die GV gewählt, der übrige Vorstand konstituiert sich selbst. DerVorstand ist beschlussfähig, sofern mindestens 50 % der Vorstandsmitglieder anwesend sind oderschriftlich den Beschlüssen zustimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme desVorsitzenden. Vorstandssitzungen werden durch den Präsidenten oder seinen Stellvertretereinberufen. Die GV wählt für eine Amtsdauer von einem Jahr 1 Revisor welcher wieder wählbar ist.

Art. 9 Ausserordentliche Generalversammlung (a.o. GV)

Eine a.o. GV wird durch Vorstandsbeschluss oder auf schriftliche Aufforderung von mindestens 1/4 der Mitglieder einberufen. Die Einberufung hat spätestens 5 Wochen danach zu erfolgen, wobei das unter Art. 7 geregelte Einladungsprozedere einzuhalten ist.

Art. 10 Auflösung

Der Verein kann nur anlässlich einer GV mit einer Stimmenmehrheit von 3/4 der Vereinsmitglieder aufgelöst werden. Vor der Abstimmung ist festzulegen, auf welche Weise der Vorstand ein allfälligesVermögen zu verwerten hat. Das Vermögen ist für wohltätige Zwecke und/oder andere dänische Vereine in der Schweiz zu verwenden. Die Abrechnung ist bei einer allfälligen Auflösung des Vereins jedem Mitglied schriftlich zuzustellen.

Vaduz, 24. September 2004